Skoleturne for Havet - Fjordane Friluftsråd - Fjordanefr.no - Stryn

Søk om motivasjonsmidlar no!

SØKNADSFRIST 28. Februar

Fjordane Friluftsråd lyser ut motivasjonsmidlar til tiltak mot marin forsøpling. Her inviterer vi lag/organisasjonar, bedriftar og skular til å søkje om midlar til tiltak som kan vere med å bekjempe forsøpling i naturen. Midlane kan brukast til å dekke kostnadar knytt til ryddeaksjonar eller førebyggande tiltak.

Delar av midlane kan òg gå til premiering/inntekt til til dømes ein innsamlingsaksjon til skuletur etc.

1. Kven kan søke om tilskot?

 • Stiftingar registrert i einheitsregisteret, frivillige og ideelle organisasjonar.
 • Private verksemder, som ikkje er enkeltpersonforetak.
 • Sjølvstendige kommunale/interkommunale selskap og samarbeidsorgan.
 • Foreiningar / lag, som t.d.: skular, korps, idrettslag, bygdelag, avfallsselskap osv.

Vi delar ut midlar til tiltak i medlemskommunene våre og tilgrensande kommuner; Solund, Askvoll, Kinn, Bremanger, Stad, Stryn, Gulen, Høyanger, Hyllestad, Fjaler, Sunnfjord og Gloppen.

Desse kan IKKJE søke:
• Offentlige organer (f.eks. kommunar).
• Privatpersoner og enkeltpersonforetak.

NB: Privatpersonar som har kostnader knytt til strandryddeaksjonar kan ta kontakt med Fjordane Friluftsråd, eller søke refusjon hos Hold Norge Rent

2. Kva kan eg søke om tilskot til?

 • Prosjekt med hensikt å førebygge marin forsøpling f.eks. informasjonskampanjar, utvikling av rettleiingssmateriell retta mot spesifikke grupper.
 • Delar av tilskotet kan gå til premie/inntekt til organisasjon/lag/skuleklasse. Til dømes til ein innsamling til skuletur, innkjøp av utstyr til bygdelaget osv.
 • Opprydding av marin forsøpling og utgifter knytt til slike aksjonar.

Som t.d.:

 • Transport av frivillige til og frå ryddeområdet.
 • Mat og overnatting i samband med ryddeaksjonar
 • Transport av avfall til godkjent mottak etter opprydding av marin forsøpling.
 • Leige av utstyr, refusjon av drivstoff og bruk av privat båt/bil/hengar/ATV/traktor.

Motivasjonsmidlar kan IKKJE brukast til:

 • Lønn eller administrative utgifter, bruk av motivasjonsmidler skal ikkje undergrave prinsippet om at opprydding skal baseres på dugnad og frivillighet.
 • Prosjekt utanfor Norge.

Neste utlysning kjem hausten 2023

FRIST 28. FEBRUAR 2023

OPPRYDDING AV MARIN FORSØPLING:

Søknadsskjema

Takk for at dykk ryddar og bidrar til haldningsendring!

Har du spørsmål. ta kontakt med oss

Skoleturne for Havet - Fjordane Friluftsråd - Fjordanefr.no - Bremanger
Fjordane Friluftsråd - fjordanefr.no - Marfo - senter mot marin forsøpling